Skrive seg til lesing med talende tastatur (STL+ -metoden)

 

Metoden er basert på bruk av datamaskin med tale. Et dataprogram som gir tastene på tastaturet lyd. Når man for eksempel trykker på bokstaven k på tastaturet, så høres umiddelbart en stemme som uttaler bokstavlyden (ikke bokstavnavnet). På den måten får man raskt erfart og visualisert sammenhengen mellom de abstrakte fenomenene som lyd/fonem og bokstav/grafem er. Videre kan eleven få både ordet og setningen/hele tekstlesten lest opp når det er ferdig skrevet.

 

Erfaringer fra VOX og 1.klasse

I norskopplæring for minoritetspråklige har VOX hatt et prosjekt hvor man erfarte at metoden ivaretar behovet for tilpasset opplæring i større grad enn tradisjonell lese- og skriveopplæring. Sammenhengen mellom grafem og fonem er utfordrende og vanskelig for lærere å forklare til deltakere som ikke har kjennskap til skriftspråk og som ikke forstår det språket man forsøker å forklare på. I alfabetiseringsklassene finner man ofte deltakere på ulike nivåer i språkinnlæringsprosessen. Noen har lært bokstavene, andre ikke. Ved å bruke STL+ kan deltakerne starte på det nivået de er. De som kan bokstavene kan begynne å skrive helt enkle tekster på data. De som må lære bokstavene kan lære seg disse ved hjelp av lydende tastatur. Voksne uten erfaring med skriving bruker lang tid på å utvikle en funksjonell håndskrift. Det å la datamaskinen gjøre bokstavformingen frigjør tid og energi til annen læring, og tekstene blir lesbare for alle. Skriving på datamaskin fører også til økt digital kompetanse. Det metoden også viser er at det stimulerer til flere muligheter. Elevene snakker høyt samtidig som de leser, og får dermed øvd på uttale.

Det samme har en sett de siste årene, både i Norge og Sverige, i arbeidet med lese- og skriveopplæring i 1.klasse. Svært mange 1.klassinger som jobber etter metoden knekker lesekoden første halvår i 1.klasse, og de elevene som har dysleksi ser ut til å utvikle en svakere grad av vansken. Den suksessfylte utprøvingen i metoden i Norge er det Statped Vest og Bredtvedt kompetansesenter som står bak.

Denne metoden kompletterer andre metoder man måtte jobbe etter. Sammen vil metodene gi elevene, i lese -og skriveopplæringsfasen, en tilpasset og motiverende start.

 

Virkelig tilpasset undervisning

Ved å bruke STL+-metoden kan deltakerne starte på det nivået de er. De som kan bokstavene kan begynne å skrive tekster på data, mens de som må lære bokstavene kan lære seg disse ved hjelp av talende tastatur. Metoden gir god støtte til arbeidet med kritiske språkferdigheter, blant annet språklig bevissthet om sammenhengen mellom lyd og bokstav (fonem/grafemforbindelsen).

 

Talende tastatur

Talende tastatur får man gjennom en programvare som er koblet opp mot tastaturet på en datamaskin.

 

En talesyntese gir god hjelp til både lesingen (avkodingen) og rettskrivingen.

 

Lyderingen er integrert i siste versjon av talesynteseprogrammet Voxit SpeakApp