STL+

 

STL+  Skrive seg til lesing med talende tastatur

 


STL+ står for «skrive seg til lesing med talende tastatur». Elevene jobber med oppdagende skriving gjennom teknologi og i dialog med lærer. Ved hjelp av datamaskinen lyderes hver enkelt bokstav. I tillegg får elevene lest opp både ord og setninger umiddelbart etter at de har skrevet det. Dialogen mellom lærer og elever er helt sentral i denne arbeidsformen, og gjennom språksamtaler hvor undring og utforsking står i sentrum, utvikles elevenes språkforståelse.

 

Kort forklart: elevene lærer seg å lese via skriving med lydstøtte og ved at de uttrykker seg skriftlig på et tidlig tidspunkt i sin læringsprosess.

 

Undersøkelser utført av Statped i 2012, og en dybdestudie i forbindelse med en mastergrad av Roås i 2013, viser positive resultater av erfaringene fra brukere av metoden i 1. klasse i Norge. Arbeidsformen endret blant annet læringsmiljøet for både lærere og elever og bidro til mer inkluderende og tilpasset undervisning. I tillegg til å bli bedre lesere, ble elevene også bedre til å skrive. De skrev flere korrekte ord og betydelig lengre tekster der de benyttet et bedre språk enn forventet.

Les mer om erfaringene her: Artikkel i Bedre skole nr 2 2014 om «Den første skrive- og leselæringen – Bruk av PC med lydstøtte»: https://user-nc1yu2a.cld.bz/Bedre-skole-nr-2-2014#30

Svært mange 1.klassinger som jobber etter metoden knekker lesekoden første halvår i 1.klasse, og de elevene som har dysleksi ser ut til å utvikle en svakere grad av vansken. Den suksessfylte utprøvingen av metoden i Norge er det Statped Vest og Bredtvedt kompetansesenter som står bak.

 

Se Statpeds film om hvordan du som lærer, kan bruke talesyntese talende tastatur når du jobber med lese- og skriveopplæring i barneskolen: 

 

STL+ som arbeidsform

STL+ kalles ofte en metode, men det er egentlig en arbeidsform. Man legger grunnlaget for hvordan eleven jobber med det som på engelsk kalles «literacy». Vi har dessverre ikke ett dekkende ord for dette på norsk, men det betyr ifølge Skrivesenteret: «ferdigheter som er grunnleggende og nødvendige redskaper for læring og utvikling»

«En elev som skal utvikle grunnleggende ferdigheter, må være deltaker og aktør i sitt eget læringsarbeid, og dette må læreren legge til rette for. Bare gjennom egenaktivitet, og ikke minst egen skriving, kan eleven utvikle aktivt ordforråd, avansert leseferdighet og evne til å uttrykke seg faglig i skrift». Les hva Skrivesentret skriver om «literacy» og begrepet «grunnleggende ferdigheter»:

http://www.skrivesenteret.no/ressurser/laereplanrevisjonen-hva-hvorfor-og-hvordan/

 

 «Tekniken ett effektivt hjälpmedel - pedagogiken gör skillnaden» Mona Wiklander

Mona Wiklander er spesialpedagog i Sandviken kommun i Sverige, og har gjennom ti år testet ut arbeidsformen med stor suksess. I dag er måten å jobbe på blitt anerkjent og utbredt i Sverige, og får flere også i de andre nordiske landene. Les mer om hennes arbeid, og se filmen om «Att skriva sig till läsning»her:

http://sandviken.se/utbildningforskola/skolutveckling/attskrivasigtilllasningpadator.4.6830d36513cda278d48125b.html

 

Svensk forskning: Mona Wiklander forteller litt om metoden, Eva Hultin og Maria Westman (forskere fra Högskolan i Dalarna) forteller om funnene i deres didaktiske forskning:

 

 

Erfaringer fra VOX

I norskopplæring for minoritetspråklige har VOX gjennomført et prosjekt hvor man erfarte at metoden ivaretar behovet for tilpasset opplæring i større grad enn tradisjonell lese- og skriveopplæring. Sammenhengen mellom grafem og fonem er utfordrende og vanskelig for lærere å forklare til deltakere som ikke har kjennskap til skriftspråk og som ikke forstår det språket man forsøker å forklare på. I alfabetiseringsklassene finner man ofte deltakere på ulike nivåer i språkinnlæringsprosessen. Noen har lært bokstavene, andre ikke. Ved å bruke STL+ kan deltakerne starte på det nivået de er. De som kan bokstavene kan begynne å skrive helt enkle tekster på data. De som må lære bokstavene kan lære seg disse ved hjelp av lydende tastatur. Voksne uten erfaring med skriving bruker lang tid på å utvikle en funksjonell håndskrift. Det å la datamaskinen gjøre bokstavformingen frigjør tid og energi til annen læring, og tekstene blir lesbare for alle. Skriving på datamaskin fører også til økt digital kompetanse. Det metoden også viser er at det stimulerer til flere muligheter. Elevene snakker høyt samtidig som de leser, og får dermed øvd på uttale.

Les om prosjektet her:  http://www.vox.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/Metodisk-veiledning/Skrive-seg-til-lesing-STL/

 

 

 

Virkelig tilpasset undervisning

Ved å bruke STL+-metoden kan deltakerne starte på det nivået de er. De som kan bokstavene kan begynne å skrive tekster på data, mens de som må lære bokstavene kan lære seg disse ved hjelp av talende tastatur. Metoden gir god støtte til arbeidet med kritiske språkferdigheter, blant annet språklig bevissthet om sammenhengen mellom lyd og bokstav.

 

Talende tastatur

Talende tastatur får man gjennom en programvare som er koblet opp mot tastaturet på en datamaskin.

 

En talesyntese gir god hjelp til både lesingen (avkodingen) og rettskrivingen.

 

 

per side

Rutenett  Liste 

Bruk synkende rekkefølge
per side

Rutenett  Liste 

Bruk synkende rekkefølge